Energi over grænser

Elforbindelser er til fordel for både forbrugere og producenter. Forbindelserne betyder:

  • at forsyningssikkerheden forbedres ved at muliggøre import af el fra indbyrdes forbundne nabomarkeder.
  • at forbrugerne i et marked med høje elpriser kan drage nytte af import fra et billigere marked.
  • at producenterne får mulighed for at sælge el på et større marked og dermed føje værdi til fx vindkraft.
  • at der bidrages til udvikling af EU's indre marked og dermed optimal udnyttelse af ressourcer på tværs af nabolande.

For at opfylde internationale og nationale mål for vedvarende energi og klimaændringer, vil Storbritannien og Danmark producere mere energi fra vedvarende energikilder, herunder vindkraft fra havmøller.

Storbritannien står over for en stor udfordring i forhold til, hvordan landets stigende energibehov kan imødekommes og klimaudfordringerne håndteres.

Ved at blive forbundet med andre lande kan National Grid øge diversiteten og forsyningssikkerheden i elsystemet, fremme konkurrencen på det europæiske marked og hjælpe omstillingen til en energisektor med lav CO2-udledning.

Ved at give adgang til et veludviklet, billigt energimarked, der i høj grad er baseret på vedvarende energi, vil Viking Link også hjælpe den britiske regering i sine bestræbelser på at nå sine forpligtelser med hensyn til at reducere udledningen af CO2.

Danmark har en målsætning om, at hvad der svarer til halvdelen af elforbruget skal komme fra vindkraft i 2020.

Balance mellem vindproduktion og efterspørgsel på tværs af lande og tættere integration mellem elsystemer er afgørende for effektiv omstilling til en grøn fremtid.

I 2017 blev, hvad der svarer til 43 procent af elforbruget, dækket af vindkraft, og Energinets elforbindelser til Norge, Sverige og Tyskland hjælper allerede med at balancere det vindkraftbaserede elsystem. 

Der er et stigende behov for elforbindelser, og sammen med transmissionsselskaber i nabolandene arbejder Energinet på at bygge en elforbindelse til Holland og to yderligere forbindelser til Tyskland.