Dine spørgsmål

 

Hvad er en elforbindelse?

En elforbindelse er en forbindelse mellem transmissionssystemerne i forskellige lande, i dette tilfælde via søkabler. En elforbindelse giver mulighed for at handle el med andre lande og dermed bidrage til en sikker og billig energiforsyning i Storbritannien og Danmark.

Hvad er en omformerstation?

En omformerstation omformer elektriciteten mellem vekselstrøm (AC) og jævnstrøm (DC). AC bruges i de enkelte landes transmissionssystemer, mens DC bruges til at sende el i søkablet.

Hvor stor bliver omformerstationen?

Omformerstationen kommer til at fylde ca. 4 hektar og vil bestå af et antal bygninger, udendørs elektrisk udstyr, tilkørselsveje etc. Nogle bygninger vil være ca. 25 meter høje. I de 4 hektar er der ikke indregnet plads til den beplantning, som evt. skal skærme for de tekniske anlæg.

Hvad er en transformerstation?

En transformerstation er et tilslutningspunkt i et elsystem. I en transformerstation kan den elektriske spænding sættes op, så strømmen kan flyde ind i det nationale transmissionssystem, eller ned, når strømmen skal ud til forbrugerne i distributionsnettet.

Hvorfor jævnstrøm?

Viking Link vil forbinde to separate transmissionsnet adskilt af Nordsøen ved brug af jævnstrømsspænding (HVDC).

Ved at bruge HVDC kan strøm effektivt transporteres over store afstande. Jævnstrøm er også meget nemt at kontrollere og har driftsmæssige fordele for begge transmissionssystemer.

Hvorfor er en elforbindelse nødvendig?

Energisikkerhed: Elforbindelser spiller en afgørende rolle i EU’s strategi for en sikker europæisk energiforsyning. Viking Link vil øge forsyningssikkerheden i både Danmark og Storbritannien

Elpriser: Bedre muligheder for at handle el på tværs af grænserne vil bidrage til lavere engrospriser på el i Storbritannien. I Danmark vil Viking Link betyde, at vindkraftens værdi øges.  

Vedvarende energikilder: For at opfylde internationale og nationale mål om vedvarende energi og CO2-udledning, vil Storbritannien og Danmark producere mere el ved hjælp af vedvarende energikilder, herunder fra havmølleparker. Vindkraftproduktion er i sagens natur svær at kontrollere, og elforbindelser er en effektiv måde at håndtere udsving i udbud og efterspørgsel på.

Hvorfor Danmark og Storbritannien?

Danmark er del af det nordiske elmarked og har stærke elforbindelser til Sverige, Tyskland og Norge. Set fra et britisk perspektiv vil en elforbindelse til Danmark give adgang til et veludviklet energimarked med lave priser baseret på energi fra hele Skandinavien og Nordtyskland.

For danske elproducenter vil en elforbindelse til Storbritannien give adgang til et marked med høje priser. 

Viking Link vil give Danmark og Storbritannien adgang til et bredere energimix og dermed sikre landene nye muligheder for at komme ind på nye markeder. Markedskræfterne vil resultere i lavere elpriser i timer og perioder med højt forbrug.

Det er usandsynligt, at der vil forekomme perioder med høj vindkraftproduktion på samme tid i Danmark og Storbritannien. Når der er ”overskud” af vindkraft i Danmark, kan vindkraften eksporteres via Viking Link til Storbritannien og omvendt. I begge lande vil det støtte markederne baseret på vedvarende energi, reducere behovet for at begrænse vindkraftproduktionen og have en gavnlig effekt på elpriserne.

Hvorfor skal Viking Link forbindes til elnettet i Bicker Fen-stationen i Storbritannien?

National Grid Viking Link Ltd undersøgte mulige britiske tilslutningspunkter sammen med National Grid Electricity Limited (NGET), som er den del af National Grid, der ejer, driver og vedligeholder højspændingsnettet og koordinerer nye forbindelser. 

NGET var nødt til at overveje, hvor meget ny infrastruktur, der skulle bygges til forbindelsen, eksempelvis udvikling af nye luftledninger og stationer, og finde den mest effektive løsning for at kunne styre omkostningerne for forbrugerne.

Efter at have overvejet alle tilslutningsmuligheder fandt man frem til, at en forbindelse til den eksisterende station ved Bicker Fen ville give den bedste balance i forhold til lav miljøpåvirkning og lave omkostninger. 

Viking Link vil offentliggøre en rapport om strategiske muligheder for at uddybe, hvordan denne beslutning blev truffet i Storbritannien.

Hvorfor skal Viking Link forbindes til elnettet i station Revsing i Danmark?

400 kV-stationen i Revsing, som ligger i nærheden af Vejen i det sydlige Jylland, er blevet valgt som det foretrukne forbindelsespunkt til Viking Link på den danske side. Den beslutning er baseret på tekniske og samfundsøkonomiske kriterier.

Energinet har undersøgt mulige tilslutningspunkter for Viking Link i det danske 400 kV-transmissionsnet. Fem forskellige stationer blev evalueret. Undersøgelsen viste, at station Revsing er den mest velegnede. Det skyldes bl.a., at der er de bedste muligheder for at transportere strøm til og fra stationen uden at skulle udbygge det omkringliggende elnet.

Station Revsing har en meget central placering i det danske transmissionssystem med 400 kV-forbindelser mod nord, syd og vest - og en planlagt forbindelse østpå i 2020. Endvidere vil en forbindelse til station Revsing betyde en af de korteste kabelstrækninger for både land- og søkabler. Endelig er der plads omkring station Revsing til den nødvendige udbygning til Viking Link.

Det endelige valg af tilslutningspunkt er godkendt af de danske myndigheder i overensstemmelse med dansk lovgivning. I godkendelsesproceduren har Energinet hørt naboer og andre relevante interessenter.

Hvem skal betale for det?

Udvikling og etablering af Viking Link vil blive finansieret af de to selskaber National Grid Interconnector Holdings Limited og Energinet.

Viking Link-projektet har fået bevilget EU-midler fra Connecting Europe Facility (CEF) til at lave forundersøgelser og gennemføre modningsprojektet for kabelforbindelsen mellem Danmark og England.

Hvordan vil Brexit påvirke Viking Link?

Brexit har ikke indflydelse på planerne om at bygge og drive Viking Link.

Den britiske regering støtter fortsat etablering af elforbindelser mel-lem Storbritannien og nabolandene, fordi de bidrager til en sikker, bæredygtig og billig elforsyning.

Baggrunden for, at såvel den britiske som den danske regering støt-ter Viking Link, er, at Viking Link er en god business case for både Danmark og Storbritannien. Uanset resultatet af Brexit vil Viking Link være til gavn for begge lande ved at bidrage til en sikker, økonomisk overkommelig og bæredygtig energiforsyning. Viking Link øger mar-kedet for kraftværks- og vindmølleejere og bidrager til integrationen af mere vedvarende energi, samtidig med at elforbindelsen giver el-forbrugerne i Storbritannien adgang til det billigere danske energi-marked.