I Danmark videreføres søkablet som et kabelanlæg på land, der tilsluttes det eksisterende danske elnet gennem et omformeranlæg, der etableres i Energinets 400 kV-station i Revsing ved Vejen.


Anlægsarbejdet på land omfatter:

  • Nedgravning af ca. 75 km jævnstrømskabler mellem ilandføringspunktet for søkablet ved Blåbjerg og omformerstationen i Revsing
  • Etablering af en omformerstation, der omformer jævnstrøm til veksel-strøm og vice versa ved den eksisterende højspændingsstation i Revsing

Forslaget til kabelruten er fastlagt ud fra en vurdering af, hvor de mulige indvirk-ninger på miljøet og befolkningen er mindst. Herudover indgår en teknisk og økonomisk vurdering af den foreslåede kabelrute.

Forslag til kabelrute på land i Danmark

Omformerstationen skal placeres i Revsing, fordi den eksisterende koblingsstation er et solidt og centralt tilslutningspunkt i det danske eltransmissionsnet. Nettet er på dette sted stærkt og kan håndtere den store effekt der løber til og fra Viking Link.

Areal hvor omformerstationen placeres

Viking Link har været i dialog med lokale borgere og interessenter i sommeren 2016 om det fremlagte projekt. Der er blevet afholdt borgermøder i henholdsvis Vejen og Varde, hvor interesserede er blevet orienteret om projektet og haft mulighed for at stille spørgsmål. Borgernes høringssvar indgår i Viking Links arbejde med det endelige projekt.


Inden anlægsarbejdet i Danmark kan gå i gang skal Viking Link projektet opnå en række tilladelser fra de danske myndigheder. Det drejer sig i første omgang om at skabe et plangrundlag for Viking Link. Dette grundlag omfatter en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og, for omformerstationen i Revsing, desuden et tillæg til Vejen Kommunes Kommuneplan og en lokalplan.


I VVM-redegørelsen vil projektets påvirkninger af omgivelserne blive vurderet.

Det indebærer blandt andet en vurdering af:

  • Visuelle og landskabelige forhold
  • Støj og vibrationer
  • Naturens flora og fauna
  • Arkæologiske og historiske fund
  • Kulturminder
  • Magnetfelter
  • Grundvandsforhold


Når VVM-redegørelsen er færdig vil offentligheden igen få lejlighed til at kom-mentere på projektet. Viking Link planlægger at afholde to borgermøder, et i hver af Varde og Vejen kommune i løbet af sommeren 2017.

Vil du vide mere om, hvordan Energinet udfører anlægsarbejde, erstatning, støj eller lignende, kan du læse mere her

Projektet til lands i Storbritannien

Viking Link projektet har afholdt evalueringer i Storbritannien for at afgøre potentielle placeringer af omformerstationen og hvor søkablerne skal i land. Disse placeringer er nu blevet bekræftet. Læs mere her (på engelsk).

For mere information (på engelsk) om projektet på land i Storbritannien klik her.