I Danmark videreføres søkablet som et kabelanlæg på land, der tilsluttes det eksisterende danske elnet gennem et omformeranlæg, der etableres i Energinets 400 kV-station i Revsing ved Vejen.


Anlægsarbejdet på land omfatter:

  • Nedgravning af ca. 75 km jævnstrømskabler mellem ilandføringspunktet for søkablet ved Blåbjerg og omformerstationen i Revsing
  • Etablering af en omformerstation, der omformer jævnstrøm til vekselstrøm og vice versa ved den eksisterende højspændingsstation i Revsing

Forslaget til kabelruten er fastlagt ud fra en vurdering af, hvor de mulige indvirkninger på miljøet og befolkningen er mindst. Herudover indgår en teknisk og økonomisk vurdering af den foreslåede kabelrute.

Forslag til kabelrute på land i Danmark

Omformerstationen skal placeres i Revsing, fordi den eksisterende koblingsstation er et solidt og centralt tilslutningspunkt i det danske eltransmissionsnet. Nettet er på dette sted stærkt og kan håndtere den store effekt der løber til og fra Viking Link.

Areal hvor omformerstationen placeres

Viking Link er løbende i dialog med lokale borgere og interessenter om det fremlagte projekt. Der er blevet afholdt borgermøder i henholdsvis Vejen og Varde, hvor interesserede er blevet orienteret om projektet og haft mulighed for at stille spørgsmål. Borgernes spørgsmål og høringssvar indgår i Viking Links arbejde med det endelige projekt.


Inden anlægsarbejdet i Danmark kan gå i gang har Viking Link projektet skulle opnå en række tilladelser fra de danske myndigheder. Det drejede sig i første omgang om at skabe et plangrundlag for Viking Link. Dette grundlag omfatter en Vurdering af Virkninger på Miljøet (VVM) og, for omformerstationen i Revsing, desuden et tillæg til Vejen Kommunes Kommuneplan og en lokalplan.


I VVM-redegørelsen er projektets påvirkninger af omgivelserne blevet vurderet.

Dette indebærer blandt andet en vurdering af:

  • Visuelle og landskabelige forhold
  • Støj og vibrationer
  • Naturens flora og fauna
  • Arkæologiske og historiske fund
  • Kulturminder
  • Magnetfelter
  • Grundvandsforhold


Efter VVM-redegørelsen er blevet offentliggjort har offentligheden igen haft lejlighed til at kommentere på projektet. Viking Link har afholdt to informationsmøder, et i hver af Varde og Vejen kommune i oktober 2017.

Vil du vide mere om, hvordan Energinet udfører anlægsarbejde, erstatning, støj eller lignende, kan du læse mere her

 

Anlægsarbejde til lands i Storbritannien

National Grid Viking Link har gennemført forskellige undersøgelser og høringer med diverse interessentgrupper i Storbritannien for at identificere det foretrukne sted hvor kablet skal føres i land, såvel som placeringen for omformerstationen og den planlagte kabelrute til lands. Disse er alt sammen del af den såkaldte britiske ”Viking Link Onshore Scheme”.

National Grid Viking Link Limited (NGVL) har afleveret ansøgningerne for de relevante planlægningsmyndigheder for landdelen i Storbritannien.

Mere information om anlægsarbejdet til lands kan læses her (på engelsk).

Anlægsarbejde til lands i Tyskland og Holland

Viking Link elforbindelsen går igennem den tyske og hollandske eksklusive økonomiske zone i Nordsøen. Der vil ikke være anlægsarbejde for Viking Link til lands i Tyskland eller Holland.

 

Relevante links: